จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านอาข่า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,625,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,625,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
2. หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
3. บจก. รักเอยการโยธา เสนอราคา ๓,๑๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท
4. หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา ๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
5. บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา ๓,๔๕๖,๗๘๙.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางธัญลักษณ์ สายปินตา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/20/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 ธ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 16:38:36