จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ร่ำรวยเจริญมั่งคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
106,299.90 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
106,299.90 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หุ้นส่วนจำกัด เสริมเพิ่มพูนทรัพย์ เสนอราคา 103,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หุ้นส่วนจำกัด เสริมเพิ่มพูนทรัพย์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 48/2561
วันที่ทำสัญญา :
21 ก.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-29 14:04:04