จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปี 2560 งานปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
44,940.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
44,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ภูเบษ อินเตอร์เทรด 44,900 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ภูเบษ อินเตอร์เทรด 44,900 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-01 10:18:19