จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อประปา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
จำนวนเงินงบประมาณ :
115,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
115,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 115,000.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีผู้รับเหมารายเดียว และใช้จัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางสาวทิพย์สุดา ฟองสมุทร
เลขที่สัญญา :
กปภ.มส.15/2561
วันที่ทำสัญญา :
28 ก.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-28 12:20:33