จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
185,130.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
185,130.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวอรพิน เฉยน่วม ราคาที่เสนอ ๑๘๕,๑๓๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวอรพิน เฉยน่วม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งจ้างเลขที่ 89/2561
วันที่ทำสัญญา :
1 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-01 10:09:51