จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยยายเจี้ยน หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
267,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
258,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ช.นพรัตน์ 258,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ช.นพรัตน์ 258,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.7/2562
วันที่ทำสัญญา :
25 ต.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-29 15:33:19