จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3,5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
17,120,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
14,519,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง / 8,799,680
2.หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น / 10,198,535
3.หจก.บุญชอบการประปา / 11,000,000
4.หจก.ซี. เอ็น. อาร์ ไพพ์ / 11,011,647
5.บจก.โยธาธนวัฒน์ / 11,500,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง / 8,799,680
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/9/2562
วันที่ทำสัญญา :
6 ธ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 16:48:45