จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตและติดตั้งมาตรขนาด 1/2" (มาตรชั่วคราว) ให้กับหจก.โชคพนาวารี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
741,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
741,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ช.นพรัตน์ 484,352.62 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ช.นพรัตน์ 484,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.8/2562
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-29 15:25:32