จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อประปาให้ นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,684,909.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,684,909.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก. ธนเจริญมั่่นคง ราคาที่เสนอ 993,000.-
2. บจก.ช.รุ่งเรืองการประปา1999 ราคาที่เสนอ 1,090,000.-
3. หจก. ธนกร ธารา ราคาที่เสนอ 1,095,000.-
4. บจก. สปอนด์เทค ราคาที่เสนอ 1,095,000.-
5. บจก. ทีวายตะวันออก ราคาที่เสนอ 1,118,000.-
6. บจก. แอลดีซี กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 1,160,000.-
7. หจก. ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 1,200,000.-
8. หจก. บ่อวิน 52 เอ็นจิเนียร์ริ่ง ราคาที่เสนอ 1,209,100.-
9. บจก. สิริวิวรรธน์ ราคาที่เสนอ 1,684,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. ธนเจริญมั่่นคง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.7/2562
วันที่ทำสัญญา :
13 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:25:34