จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
598,455.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
598,455.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก. ส.บุญสุวรรณ์ ราคาที่เสนอ 550,000.-
2. บจก. ทีวาย ตะวันออก ราคาที่เสนอ 594,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. ส.บุญสุวรรณ์
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.8/2562
วันที่ทำสัญญา :
13 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:14:04