จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสกม่วง หมู่ 14 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
847,440.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
847,440.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพิรุณ ราคาที่เสนอ 545,000
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 549,445
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองคายเทพมงคล ราคาที่เสนอ 599,200
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุริยาภรณ์ ราคาที่เสนอ 610,000
5.บริษัท ทวีลาภพูลผล จำกัด ราคาที่เสนอ 670,262
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมปรีชา คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 673,030
7.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 694,800
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พัฒนวิศวการโยธา 710,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพิรุณ ราคาที่เสนอ 545,000
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 15:59:27