จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านคอหมู หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาชุมพร
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,775,558.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,554,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.ขวัญพิชัยวิศวกรรมและการก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 890,000.- บาท
2.หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคาเป็นเงิน 932,000.- บาท
3.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 949,000.- บาท
4.บจก.พงษ์ธานีก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 978,000.- บาท
5.หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคาเป็นเงิน 1,125,766.26 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ขวัญพิชัยวิศวกรรมและการก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/22/2562
วันที่ทำสัญญา :
7 ธ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 07:50:43