จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,387,615.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,387,615.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. หจก.ธนกร ธารา ราคาที่เสนอ 894,000.-
2. บจก.ธนเจริญมั่นคง ราคาที่เสนอ 894,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ธนกร ธารา
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากยื่นราคาเท่ากัน แต่เป็นผู้ยื่นเสนอราคาก่อน
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.77/2561
วันที่ทำสัญญา :
28 ก.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:44:22