จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,333,923.53 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,333,923.53 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :

1. หจก.ปานะโชค พานิช ราคาที่เสนอ 1,256,500.-
2. บจก. รักษาความปลอดภัย แทนคุณ ราคาที่เสนอ 1,200,420.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. รักษาความปลอดภัย แทนคุณ
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.78/2561
วันที่ทำสัญญา :
28 ก.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:37:33