จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4” ชนิด Ultrasonic แบบ Full Bored ให้ บริษัท สเตเซีย-ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
118,882.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
346,413.36 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ทวีทรัพย์ เสนอราคา 118,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ทวีทรัพย์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกรฑ์ราคา ต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 44/2561
วันที่ทำสัญญา :
10 ก.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-29 14:12:06