จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมประตูน้ำโรงกรอง 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
393,760.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
393,979.59 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด เสนอราคา 329,870.30 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด เสนอราคา 329,870.30 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา ต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.ศรช. 42/2561
วันที่ทำสัญญา :
4 ก.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-29 14:37:16