จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,085,301.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,085,301.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส
2. หจก.ปานะโชค พานิช
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ปานะโชค พานิช
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.72/2561
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:31:13