จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานอำนวยการ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) จากบ้านนายศิริถึงบ้านนางอนันต์ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
จำนวนเงินงบประมาณ :
116,127.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
104,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนสวิตต์ เสนอราคา 103,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนสวิตต์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
PaweenaS
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.นว.24/2561
วันที่ทำสัญญา :
3 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-16 16:44:55