จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องจาร์เทสต์ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 2 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
154,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
135,997.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.ยูเนี่ยน ซายน์ ราคาที่เสนอ 135,890.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.ยูเนี่ยน ซายน์ ราคาที่ตกลง 135,890.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9-ชม./39/2565
วันที่ทำสัญญา :
24 มี.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-06 14:02:10