จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อบริการ iQNewsClip การมอนิเตอร์ข่าว กปภ. จากเว็บไซต์และจากเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
359,520.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
359,520.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด และราคาที่เสนอ 359,520.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด และราคาที่ตกลง 359,520.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 14:56:33