จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานช่วยช่างโยธา สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
39,425.22 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
39,425.22 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉช.28/64
วันที่ทำสัญญา :
27 ก.ย. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 15:39:35