จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิษณุโลก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566
จำนวนเงินงบประมาณ :
346,846.92 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
346,846.92 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.สามมิตรการประปา
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สามมิตรการประปา ราคา 346,846.92 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
อธิติยา แจ่มจันทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10-พล./19/2565
วันที่ทำสัญญา :
2 ส.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 14:30:14