จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาสูบทอยน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบสวนสน ใช้เครืองสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
จำนวนเงินงบประมาณ :
491,040.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายสมศักดิ์ จิตรบุตร
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายสมศักดิ์ จิตรบุตร
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉช.24/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ส.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 13:59:54