จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อทำความสะอาดสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565
จำนวนเงินงบประมาณ :
199,020.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
199,020.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.มุ่งต่อกิจ เทรดดิ้ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.มุ่งต่อกิจ เทรดดิ้ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉช.23/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 ส.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 13:38:21