จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว
จำนวนเงินงบประมาณ :
492,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
492,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท น่า-ตา-ดี ออโตเมชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 491,986.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท น่า-ตา-ดี ออโตเมชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 491,986.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 16:04:12