จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Booster Pump รหัสสินทรัพย์ 2047788 สถานีเพิ่มแรงดันสีคิ้ว – วังโรงใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
จำนวนเงินงบประมาณ :
137,451.01 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
137,451.01 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ซิมโปร จำกัด ราคาที่เสนอ 137,500.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ซิมโปร จำกัด ราคาที่เสนอ 137,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.2-สค./29/2565
วันที่ทำสัญญา :
9 ส.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 16:02:08