จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท คิวบิคดิวิลอพเมนท์ จำกัด หมู่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
452,569.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
430,540.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด 429,605.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เพชรสุราษฎร์ จำกัด 429,500.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศฺ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4-สฎ./56/2565
วันที่ทำสัญญา :
9 ส.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 13:48:52