จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+590 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
จำนวนเงินงบประมาณ :
7,051,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,050,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด จำนวน 7,047,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 7,040,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง จำนวน 7,049,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 7,040,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/116/2565
วันที่ทำสัญญา :
11 ส.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 14:29:41