จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางมูลนาก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
346,846.92 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
346,846.92 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 341,544 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางสาวเบญจมาภรณ์ พลเมืองหล้า
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10-บน./5/2565
วันที่ทำสัญญา :
4 ส.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-27 14:57:04