จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ หมู่ 1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,911,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,910,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,900,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 4,907,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 4,907,300.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,900,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/111/2565
วันที่ทำสัญญา :
9 ส.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 12:20:14