จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.3+475 - กม.4+800 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,579,150.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,579,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 3,574,000.00 ราคาที่ตกลงจ้าง 3,570,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 3,576,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 3,577,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 3,574,000.00 ราคาที่ตกลงจ้าง 3,570,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 12:23:35