จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.5+850 ถึง กม.7+646 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
8,816,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,810,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 8,800,000.00
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด 8,805,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 8,807,250.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 8,800,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 12:17:25