จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณงานก่อสร้างทางลอดกลับรถบนถนนบรมราชชนนีทางหลวงหมายเลข 338 ตอนพุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.22+059 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,151,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,150,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด จำนวน 4,139,000.00 บาท
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด จำนวน 4,147,000.00 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด จำนวน 4,147,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด จำนวน 4,139,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/115/2565
วันที่ทำสัญญา :
8 ส.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 14:27:18