จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณถนนสายกุยบุรี - บ้านทุ่งน้อย ช่วง กม.ที่ 5+015 ถึง กม.ที่ 14+515 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,472,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,470,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด จำนวน 4,467,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 จำนวน 4,468,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง จำนวน 4,465,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง จำนวน 4,465,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/117/2565
วันที่ทำสัญญา :
11 ส.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 14:31:27