จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบท่อประปาภายในและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,572,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,253,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.วินิจ ก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,686,000.00 บาท
2.หจก.เชียงใหม่เอกพัฒน์คอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 1,784,500.00 บาท
3.หจก.สุธากรุ๊ป จำนวนเงิน 1,915,000.00 บาท
4.หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 2,099,999.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บจก.วินิจ ก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,686,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 11:53:10