จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.ปิยเวศม์ 2015 โครงการหมู่บ้านเลิศทรัพย์ หมู่ 1ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
529,560.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
479,360.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ซี.เอ็น.อาร์ ไพพ์/385,400.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ซี.เอ็น.อาร์ ไพพ์/385,400.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางกรวิกา เขาแล้ว
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 13:39:54