จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาบางคล้า
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,952,141.90 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,821,590.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด (SME) 1,380,000.- บาท
บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด (SME) 1,392,819.- บาท
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด 1,601,169.40 บาท
บริษัท อัลตร้าฟลัคซ์ เอเชีย จำกัด 1,926,000.- บาท
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด 2,652,300.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด (SME) 1,380,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามเงื่อนไข และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 16:07:41