จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก แยกป้อมตำรวจตาหลวง ม.1 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
695,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
694,216.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เอสที ดีไซน์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จำนวน 662,116.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอสที ดีไซน์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จำนวน 662,116.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 16:22:10