จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดูแลอาคารสำนักงานสถานที่และทรัพย์สิน บริเวณอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,024,608.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,024,608.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาที่เสนอ 1,024,608.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาที่ตกลง 1,024,608.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นการจ้างแบบเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-01 14:03:43