จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566
จำนวนเงินงบประมาณ :
520,270.38 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
520,270.38 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
2.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสดีเอ็ม ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
2.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอ็น เอส 2017 จำกัด
2.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย สายฟ้า จำกัด
2.4 บริษัท รักษาความปลอดภัย ตั้งใจรวย จำกัด
2.5 บริษัท รักษาความปลอดภัย สันติราษฎร์ จำกัด
2.6 บริษัท รักษาความปลอดภัยแอสเซทลอว์ จำกัด
2.7 บริษัท รักษาความปลอดภัย สเปเชี่ยลไทยการ์ด จำกัด
2.8 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
2.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสดีเอ็ม ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 16:20:02