จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
156,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
156,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน เสนอราคา 150,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาคลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 144,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาคลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส ตกลงราคาจัดจ้างเป็นเงิน 144,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-26 11:11:37