จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,800,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,377,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาที่เสนอ 4,377,600.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาที่ตกลง 4,377,600.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
การจ้างครั้งนี้จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพราะเป็นกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ซ) และกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖ (๓)
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-26 10:07:43