จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Nostra Map API ปีงบประมาณ 2565
จำนวนเงินงบประมาณ :
107,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
107,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.โกลบเทค เสนอราคา 107,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.โกลบเทค รับราคา 107,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
บริษัทเสนอพัสดุตามคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนดและราคาอยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-27 15:29:58