จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail & Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จำนวนเงินงบประมาณ :
496,480.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
496,480.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ ๔๙๖,๔๘๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่ตกลง ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-05 13:58:16