จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ(Lab Cluster) สาขานครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
144,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
144,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ไมตรีและเพื่อน เสนอราคาเป็นเงิน 138,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ไมตรีและเพื่อน ราคาตกลงจัดจ้างเป็นเงิน 138,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-11 13:14:02