จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร สาขาท่าแซะ สาขาภูเก็ต สาขาหลังสวน และสาขาเกาะพะงัน
จำนวนเงินงบประมาณ :
63,933,519.92 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
61,493,480.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ทเวนทิ-วัน ยูทิลิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 61,406,100.00 บาทหรือ 6.75 บาท/ราย/เดือน
2.P-PROM Consortium ไม่เข้าเสนอด้านเทคนิค
3.บริษัท พีเอ็น อินฟราสตรักเชอร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ทเวนทิ-วัน ยูทิลิตี้ จำกัด ราคาที่ตกลง 61,406,100.00 บาทหรือ 6.75 บาท/ราย/เดือน
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ และผู้เสนอราคาผ่านการตรวจสอบเอกสารและการทดสอบด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้วและราคาเสนอนี้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๔ ได้กำหนดไว้
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 14:51:04