จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร “น้ำ” การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566
จำนวนเงินงบประมาณ :
908,536.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
908,536.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 902,224.00 บาท
2.บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 550,000.00 บาท
3.บริษัท อุดมศึกษา จำกัด ราคาที่เสนอ 663,745.61 บาท
4.บริษัท สเปียร์ ริช มีเดีย จำกัด ราคาที่เสนอ 756,500.00 บาท
5.บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 796,294.00 บาท
6.บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 693,735.00 บาท
7.บริษัท วิชั่น พรีเพรส จำกัด ราคาที่เสนอ 849,000.00 บาท
8.บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 902,224.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 901,224.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 14:41:35