จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 จำนวน 453,700 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2566
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,387,279.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,341,909.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ท่าไทย จำกัด เสนอราคา 4,332,835.00 บาท
2. บริษัท ซันไทเคมิคอลส์ จำกัด เสนอราคา 4,337,372.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ท่าไทย จำกัด เสนอราคา 4,332,835.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-12 15:58:07