จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
จำนวนเงินงบประมาณ :
207,580.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
206,804.25 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัทไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคา 206,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัทไบนารี่พลัส จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางนวพรรษ ครามทอง
เลขที่สัญญา :
6/2561
วันที่ทำสัญญา :
6 ก.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-14 10:43:11