จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากระบี่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ อบต.ไสไทย บ้านหนองกก ถนนสายหนองกกพัฒนา 2/4 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
184,721.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
166,527.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 166,290.84 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่ตกลงจ้าง 166,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด
ผู้บันทึก :
น.ส.สาวิตรี สงเรือง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4-กบ./10/2565
วันที่ทำสัญญา :
9 มิ.ย. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-10 10:52:45